Användning av motorbåten

Trygg användning av motorbåten

En minutiöst planerad och byggd båt utgör utgångspunkten för ett tryggt båtliv. Båtens befälhavare ansvarar för båten och dess besättning. Se därför till att alla passagerare vet hur man skall bära sig åt på båten.

Försäkra dig innan avfärden att alla båtens passagerare har flytvästar inom räckhåll. Vi rekommenderar att personliga flytanordningar används under hela båtfärden.

Innan avfärden ska allt överlopps slagvatten tömmas. Länspumpen lämnar alltid lite vatten i kölsvinet, men en större mängd slagvatten försvagar båtens stabilitet. Rengör och kontrollera därför länspumpens funktion och sugslangens ända regelbundet.

Den vanligaste orsaken till att färden avbryts är att bränslet tar slut eller att en störning i bränslesystemet uppstår. Försäkra dig om att det finns tillräckligt med bränsle i båten för den planerade färden och tag vid behov med en extra dunk med bränsle.

Låt motorn gå en stund innan avfärd och kontrollera att det ur motorn kommer en stråle vatten som visar att kylvattencirkulationen fungerar. Utan avkylning stannar utombordsmotorn och skadas snabbt. Försäkra dig samtidigt om att styrningen och motorns reglage fungerar.

Lasta båten jämnt och fäst tunga saker såsom ankaret så att de hålls på plats trots sjögång och båtens naturliga rörelser.

Använd alltid en nödbrytare, det vill säga ett så kallat ”dödmansgrepp”.  Detta stänger av motorn om föraren faller ur båten eller vacklar från sin plats. Ena änden av nödbrytarens vajer fästs i båtens reglage och den andra änden runt förarens hand eller lår.

Att tömma båten på vatten, regnvattenstömning

Regnvattenstömning

De flesta Yamarin båtmodeller är självlänsande på regnvatten, vilket betyder att båtens sittbrunn töms på regnvatten då båten ligger i sjön. Sittbrunnen töms också av sig själv då båten är på land, men försäkra dig om att båtens för ligger lite högre än aktern.

Dräneringsöppningarna måste stängas om det kommer in vatten i sittbrunnen då man lastar båten. I övriga fall skall öppningarna hållas öppna. Avlägsna regelbundet skräp som samlats i dräneringsöppningarna.

Länspumpen och tömning av slagvattnet

Slagvattnet i kölsvinet skall hållas på miniminivå. Detta är på grund av att fritt vatten i båten alltid försvagar dess stabilitet.

Vattnet som runnit ner eller kondenserats i kölsvinet avlägsnas med en elektrisk eller manuell länspump. En automatisk länspump är alltid i beredskapsläge då batteriet är kopplat, oberoende av huvudströmbrytarens läge. Pumpen kan också manövreras med en avbrytare på styrpulpeten. Försäkra dig regelbundet om att länspumpen fungerar.

I båtens akterspegel finns en akterpropp som kan öppnas. Med den kan kölsvinet tömmas när båten är uppallad eller på en trailer.

Kontrollera regelbundet länspumpens sugända och rengör den från eventuellt skräp. I de flesta modellerna kommer man åt pumpen via en servicelucka i motorbrunnen.

Noggrannare instruktioner om tömningen av din egen båtmodell finner du i användarinstruktionsboken.

Motortrimmet

Om motorn har ett elhydrauliskt trim av riggvinkeln (power trim) så är grundreglerna för riggvinkelns justering följande:

  • När båten lyfts upp i plan körs trimmet fullt nedåt (negativt läge· ”fören ner”).
  • När båten kommit upp i plan, och om sjögången är liten, lyfts trimmet och fören tills båten börjar stampa. Propellern förlorar då sitt grepp, eller så kommer motorn upp till övre gränsen för sin normala justermån. Sänk fören härifrån lite så att körningen känns stabil.
  • I motsjö sänks fören nedåt så att framfarten blir mjukare.
  • I medsjö och mycket hög motsjö lyfts fören upp lite så att den inte skall dyka.

Kör inte båten i hög fart om motorns trim är helt i negativ vinkel,  det vill säga med fören nere. Båten kan då kränga och styrningen kan bli instabil.

När du backar så lyft trimvinkel lite uppåt.